Home

Tájnevek

Földrajzi név - Wikipédi

9. Lekérdezéssel listázza ki azokat a halneveket, amelyek egyben tájnevek is! A halnevek a nem hozzátartozó tájnevek között is szerepelhetnek. A listában minden név egyszer sze-repeljen! (9tobb) 10. Adja meg lekérdezés segítségével annak a halnak a nevét, amelynek a legtöbb tájneve van a gyűjteményben! (10soknevu) 11 A honfoglalás előtti magyar tájnevek 422 7.3. A Kárpát-medence tájneveinek keletkezési körülményei 42 Faragó Imre Magyar tájnevek használata a magyar kartográfiában Budapest, 2003. november 25

Magyar történelmi tájnevek? (1229738

Marcel Proust: Tájnevek: A táj (1919) Hazamentem, hogy nagyanyámmal vacsorázzam, éreztem magamban azt a titkot, amelyet ő nem ismert. Ugyanígy Albertine barátnői holnap majd mind vele lesznek, anélkül, hogy tudnák a kettőnk közt történteket, és Bontemps-né, amikor homlokon csókolja a húgát, nem tudja, hogy ott vagyok. 1 Ki tud többet a Kárpát-medencéről? XXVI. Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Verseny 2017/2018. A Kárpát-medencei döntő Nemzetstratégiai Kutatóintézet különdíjazásába

konkrétumai közé tartozik, hogy a természetföldrajzi és a történeti-földrajzi-néprajzi tájnevek külön névrajzi kategóriaként, eltérő betűjellemzőkkel kerülnek felvételre. Kartográfiai sajátosság, hogy a természetföldrajzi tájakat tovább osztjuk, ezzel újabb kartográfiai tájnév-kategóriákat képezve A helynévfajták szoros kapcsolatára a FNESz. 4 számtalan szócikkében találunk példákat, s utal erre a magyar tájnevek kapcsán J UHÁSZ is (Tájn. 10). A névmodellek vizsgálata, területi, időbeli különbségeinek bemutatása megbízhatóbb eredményeket ad, ha az összevetést névfajták (illetőleg ezek nagyobb csoportjai.

Magyar Néprajzi Lexikon - OSZ

A tájnevek a térkép céljától, típusától, méretarányától függően sokfélék, különböző kiterjedésű területeket jellemeznek földrajzi, történelmi, néprajzi szempontból. A nevek lehetnek népi eredetűek, vagy a tudomány által alkotott, mesterséges elnevezések. A térképen megjelenő tájnévanya A.tájnevek alaktanából A tájnevek a hel~nevek sajátos csoportját képezik. Mind-eddig névtudomán~unk alig foglalkozott rendszerszerű vizsgála-tukkal. Ezért választottam néhán~ éve ezt az elhan~agolt terü-letet doktori dolgozatom témájául/JUHÁSZ DEZSŐ, A mag~ar táj-névadás. Bölcsészdoktori disszertáció. Kézirat Hallgatói Műhelymunka eredménye: TÉRFORMARAJZOK és TÁJNEVEK 2019. 04. 02. építőművészet. Budapest, SZIE - Budai Campus Eplényi Anna; A SZIE-n tanuló nemzetközi tájépítész hallgatók munkáiból készült válogatás, amelyben hazájuk tájait mutatják be grafikusan és szókincs tekintetében..

Nyelvtörténeti Adato

  1. Magyar tájnevek használata a magyar kartográfiában Budapest, 2003. november 25. A táj • A földfelszín több szempontból egységes, a környező területektől (tájaktól) különböző része. • A szomszédos területektől elkülönítő tájalkotó tényezők: - természeti (domborzat, éghajlat, növényzet) - társadalmi.
  2. Tájnevek I. A tájnévadás indítékai, a táj, a magyar tájnévadás alapjai Tájnevek II. Természetföldrajzi tájnevek, történeti-földrajzi tájnevek, néprajzi tájnevek. A tájnevek változása. Tájnévadási különbségek a magyarral szomszédos népeknél Közterületnevek. A magyar közterületnév-adás gyakorlata Igazgatási.
  3. őségét, eloszlását stb. illetően az ómagyar kort fedi, ezért itt végeztem a legtüzetesebb gyűjtést. A közép- és újmagyar korra vonatkozó források száma kisebb. Legfőbb kútfőim az okmánytárak, oklevélkiadványok voltak. Az úgy

tájnevek, valamennyi vízrajzi, természetvédelmi és egyéb lehatárolt mez ő- és er-dőgazdálkodási egységek neve ügyében. Egyéb neveket (országok, helységek, településrészek, közterületek stb.) illet ően kötelez ően vagy megkeresésre véle-ményt alkot - A legrégebbi magyar tájnevek közé tartozik (1374). A középkorban sosem volt bánság. A 15. sz.-tól a temesi főispán (vagy temesi gróf) a déli határvidék (Torontál, Temes, Keve, Krassó megyék és a Szörényi bánság) katonai parancsnokságával volt megbízva. Többek között ezt a méltóságot viselte Hunyadi János és.

A magyar földrajzinév-használat - OSZ

Eltűnő tájneveink. 2019.12.24 kedd, 10:36, 723 látogató. BALÁZS GÉZA (Budapest) Dermesztő, hideg reggelen / A hajnali ködöt rágva / Szomorú szívvel gondolok / Az erdélyi fenyőfákra // Ahogy az erdeinket pusztítják / Úgy pusztul vele a népünk / S mikor az utolsó fát kidöntik / Akkor lesz nekünk is végünk Magyar tájnevek A magyar őstörténet és a honfoglalás a külföldi történetírásban és a külföldi tankönyvekben Egy ország megítéléséhez ismertsége is hozzátartozik Olykor valódi tájnevek (Balaton melléke, Ér-mellék, Fertő melléke, Hegyalja, Szerémség) voltak a névadók, és néha egy-egy történeti borvidék összefoglaló megjelölésére a hatósági szabályozás előtt használták még a megye nevét is: baranyai, somogyi, zalai borok. A legismertebb történelmi borvidéke

A magyar tájnevek, illetve a mostani jelzett turistaútvonalak nagy része az ő nevéhez fűződik. Az 1300 méter magasan elterülő fennsík jellegzetes karsztvidék, ahol megtaláljuk annak összes jellemző jelenségét: karsztforrásokat, víznyelőket, töbröket (dolinákat), barlangokat Kiss Jenő: Nyelvi intuíció és elfogadhatósági ítéletek 129. Balázs Géza: Kommunikációs létformák és átcsapások 138. Tolcsvai Nagy Gábor: Térjelölés a magyar nyelvben 154. Ladányi Mária: Produktivitás a szóképzésben: a természetes morfológia elveinek alkalmazhatósága a magyarban 166. Nyomárkay István: Adalék a magyar—horvát nyelvi és irodalmi kapcsolatokhoz 18

Öt hungarikumot köszönhetünk e tájnak: Tudod, melyik ezErdély és Székelyföld: A téli Erdély: Pádis fennsík

3.4. A vizsgakövetelményekhez kapcsolódó topográfiai fogalmak A földrajz érettségi vizsga topográfiai követelményei - közép- és emelt szinten egyaránt - a - a népnyelvi tájnevek és az etnikai nevek az 1890-1990 közötti néprajzi bibliográfiai adatbázis földrajzi mutatójából, az Ethnographia c. folyóirat 1890-1990 közötti nyomtatott mutatójából, a Néprajzi értesítő 1900-1934 közötti mutatójából, a Magyar nyelv és a Magyar nyelvőr c. folyóiratok úgyszintén egy. Temesköz: a Bánát síkvidéki része, a Maros, a Tisza és a Duna által közrezárt síkság, melyen a Temes folyik keresztül.- A magyarság a honfoglalás után a 9. sz: benépesítette, plébániái a csanádi egyhm-hez tartoztak. A ~ 1374: a legrégebbi m. tájnevek egyike Könyv ára: 2365 Ft, Magyarország borvidékei - Térképünk (1:600 000) Magyarország 22 történelmi borvidékét ábrázolja, színfoltokkal kiemelve. Feltünteti a hozzájuk tartozó összes, több mint 500 települést. Piktogrammal ábrázolja a jelentősebb pincesorokat

táj Magyar néprajzi lexikon Kézikönyvtá

Die Länder Europas - Magyarország megyéi - Összetett szavak nemzetekkel - Válaszd ki a Magyarországi Eurorégiókat - Magyarország folyó

A magyar tájnevek nyelvi elemzése  Csibrány, Lili Dolgozatom helynévtörténeti témájú: benne a tájnevek nyelvi, azon belül is onomasztikai elemzését végzem el. Ehhez segítséget nyújt számomra JUHÁSZ DEZSŐ A magyar tájnévadás (1988) c. munkája, amely korszakalkotó mű, hiszen. Domborzatárnyékolással érzékelteti hazánk domborzati viszonyait, melyek erősen befolyásolják aborvidékek jellegét. A térképen való eligazodást a vízhálózat, a főútvonalak, valamint a borvidékeken kívüli nagyobb települések és a fontosabb tájnevek feltüntetése segíti Somogyország neve a legrégebbi magyar tájnevek közé tartozik, a krónikák már a 11. században említik. A Balaton déli partján elterülő országrész lankás dombjai között megbújó települések sok.. Andrássy Gyula. 1823-1890 között élt politikus, miniszterelnök, az MTA tagja. Harcolt az 1848-49-es szabadságharcban, honvéd ezredes, 1849-ben a magyar kormány konstantinápolyi követe, ezért távollétében halálra ítélték. 1858-ban amnesztiát kapott. Fontoss szerepet játszott a kiegyezés létrehozásában

A magyar földrajzi szakirodalomban két fő irányzat érvényesül a népi tájnevek és a természetföldrajzi egységek viszonyában, az egyik, a z organikus felfogás, az előbbieket favo-rizálja, értékmentőnek tartja, ha a térképszerkesztők, geográfusok a népi tájneveket megőrzi Majd Zentai Zoltán mestertanárnak a Vas megyei tájnevek változásáról és az ebből fakadó problémákról szóló előadásából kiderült, a földrajzi nevek helyes használata a mindennapi tájékozódásban játszik szerepet, ezért fontos, hogy ha egy területről beszélünk, akkor mindig ugyanazon a néven nevezzük meg Az esetek többségében magunk megyünk a téma után, ám érkezett hozzánk egy igazán üdítő levél, így jutottunk el Magolcsay Nagy Gáborhoz, aki a tájnevek egzotikumára, a közterületnevek szupererejére támaszkodva hozta létre a MAPoetry-t

Oldal 2 « Pádis, Ponor, forrás a sziklából | Bagyinszki

Történelmi tájnevek a Kárpát-medencében. Adatlap Magyarlakta területek a Kárpát-medencében. Helyi menü. Az idősek mondták. A gyűjtemény elsősorban Pesty Frigyes munkájából, Borsod vármegye leírásából való, sok-sok kiegészítéssel. Ő volt az, aki vette a fáradságot, és minden település elöljáróját megkereste, megkérte őket, hogy a környékbeli tájnevek eredetéről kérdezzék meg a környék legidősebb lakosait, ezeket az információkat pedig küldjék el neki Zentai Zoltán: Vas megyei tájnevek változása és az ebből fakadó problémák. Unger Zoltán: Hogy? A só nem evaporit? Pusztai-Eredics Alexandra - Kovács Gábor: Vajon vándorol a Rába? Előadja Pusztai-Eredics Alexandr

Történelmi tájnevek a Kárpát-medencében. Adatlap Európa évi középhőmérséklete. Helyi menü. Ennek emlékeit még ma is megtaláljuk a területen. Nemcsak mint tárgyi emlék (őskohó), hanem a tájnevek is emléket állítanak ezen időszaknak. Ennek ékes példája a huta helynév gyakori előfordulása, amely az üveggyártáshoz használt kemence régies elnevezése A november 10-én és 11-én tartott rendezvény negyven résztvevője a nyitó napon három előadást hallgatott meg. Dr. Goda Péter építőmérnök a Körösök vidékéről, a víz építette kistájról, Dr. Kurcz Ádám nyelvész a tájnevek és az erdők kapcsolatáról, Dr. Csóka György erdőmérnök pedig a tölgyekről, s a. 9 I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. AZ ONOMASZTIKA HELYE A TUDOMÁNYOK RENDSZERÉBEN Az onomasztika terminus a tulajdonnevek vizsgálatával foglalkozó tudományt jelöli. A műszó magyar nyelvben használatos szinonimái a névtudomány, névtan.Az onomasztika szakkifejezés a görög eredetű onoma 'tulajdonnév' szóból származik. BENKŐ LORÁND a magyar névtudomány helyzetét és.

Video: Farag Imre Magyar tjnevek hasznlata a magyar kartogrfiba

Juhász Dezső: A magyar tájnévadás (Akadémiai Kiadó, 1988

Tájnevek 485 15.4. Megyenevek 490 15.5. Településnevek (közösségi nevek) 491 15.6. Településnevek (hivatalos nevek) 495 15.7. Közterületnevek 497 A kötet szerzői 501. A TERMÉSZETI KÖRNYEZET 11 Bevezetés Az 1989-ben bekövetkezett rendszerváltás jelezte Romániában a tervgazda környezetében - a Bozótok kivételével - nem alakultak ki önálló népi tájnevek, inkább arra utal, hogy maga a Balaton elegendő orientációs és identifikáló erővel bírt. A Balaton tudományos indíttatású felfedezése, első3 részletesebb leírása, amely Bél Mátyá A közel 58 000 km2 kiterjedésű történelmi Erdély területét, a Keleti- és Déli-Kárpátok koszorújába foglalt Erdélyi-medencét, a Mezőséget, és az Erdélyi-középhegységet ábrázolja. Kétnyelvű településnév-megírás és kétkeresős névmutató, a tájnevek, víznevek, fontosabb látnivalók magyar nyelven vannak feltüntetve. Részletes útvonalhálózat, útszámok.

A segéd- vagy allekérdezés a tájnevek halmazát állítja elő, és a szűrés a faj.nev mezőre jó az in operátorral vagy A faj és nev táblából szűr a faj.nev=nev.tajnev kapcsolattal, és csoportosít nev szerint 2 pont A pont nem bontható. Például: SELECT DISTINCT nev FROM faj WHERE nev in (SELECT tajnev FROM nev); vagy SELECT. Kétnyelvű településnév-megírás és kétkeresős névmutató, a tájnevek, víznevek, fontosabb látnivalók magyar nyelven vannak feltüntetve. Részletes útvonalhálózat, útszámok, km-távolság jelzése. Gyógyfürdők, üdülőfalvak, természetvédelmi területek ábrázolása. Fóliázott falitérkép 05. 22., 19:39:00. képzőművészet művészetelmélet. A félnapos művészetelméleti-vizuális nevelési konferencián többek közt Eplényi Anna PhD, tájépítészmérnök és rajz szakos tanár is előad a GYIK-Műhely művészeti módszertani elveiről, módszereiről, jó gyakorlatairól 2.4. A vizsgakövetelményekhez kapcsolódó topográfiai fogalmak A földrajz érettségi vizsga topográfiai követelményei - közép- és emelt szinten egyaránt - a

Zemplén megyei tájnevek Pesty Frigyes helynévtárából. Magyar Nyelv XCIII. 1997. 490-2. 29. A tatárjárások emlékei Pesty Frigyes helynévtárából. Levéltári Évkönyv XII, 1997. 77-84. (Kny. is) 30. Pál György: A nagykállói református gimnázium története. Confessio 1997/4. 119-20. (recenzió) 31 Juhász Dezső: Tájnevek régi családneveinkben: 176: Kemény Gábor: Stílusmagatartások a hetvenes évek magyar szépprózájában: 182: Keszler Borbála: A kéziratos nyelvemlékek kiegészítő írásjelei: 187: Kiefer Ferenc: Vajon az összetett szó szintaktikai szempontból is szónak számít-e? 19 365 Ungváry R.: A földrajzi személyi hungarikum nevek (Kelet-Szibéria, Úz-völgye) és egyéb hely-nevek (Keleti front), de lehetnek eseménynevek (Laborc-völgyi harcokban), és lehetnek olyan, nem helyet jelentő tulajdonnevek, melyek földrajzi neveknek számítanak (Stübingi kastély, Krese-vo-kolostor) azaz földrajzi helymegjelölők [8] Földrajz Éjszakája Szombathelyről is. Szöveg és fotó: SEK | 2021.04.08. Saját tevékenységét bemutató online tudománynépszerűsítő előadásokkal kapcsolódik be a GeoNight (Földrajz Éjszakája) európai rendezvénysorozatba a Földrajzi Tanszék. Premier április 9-én 19 órakor, az ELTE Savaria Egyetemi Központ YouTube.

Pádis, Ponor, forrás a sziklából | Bagyinszki Zoltán

Európa domborzati és antik térképek - Európa térképek - Min

1/10 Könyvek: 1. N. FODOR JÁNOS, Személynevek rendszere a kései ómagyar korban.Magyar Névtani Értekezések 2. ISBN 978-963-284-144-1. ELTE BTK, Budapest, 2010. 160 lap (354673 karakter) Hivatkozás tájnevek keletkeztek. A bánsági tájnevekkel érdemes lenne azonban más alkalommal külön foglalkozni. A XIII—XIV. század fordulóján az Árpád-házi dinasztia kihalása és a központi hatalom gyengülése kedvezett a nagyra törő feudális főnemesek­ nek és ennek következtében a táji elkülönülésnek. Egy névtelen francia. A turistatérképről leolvasható tájnevek (Ökörállás, Lóállás) egyértelműen utalnak arra, hogy ezek a tisztások az egykori nagyobb fakitermelések, majd azt követően az állattenyésztés, legeltetés eredményeként maradtak erdőtlenek Balázs Géza . A FÖLDRAJZI NEVEK HELYESÍRÁSÁNAK LOGIKÁJA (Megjelent A Földgömb folyóirat 2004/2. számában) Az egyik térképen: Maconkai-időszakos-tározó, a másikon: Maconkai időszakos tároló A penyő és a szilvéz tájnevek: a lekvárfőzés tiszaháti melléktermékei: ahogyan a szilvafőzés során ciberéből lekvár lesz, úgy a penyőből - szilvéz.Gyümölcssajt. A régi öregek mondták: penyőt főzök, szilvézt akarok önteni

Jelenleg e kifejezést a történeti Erdély, a magyar határ, a Maros és a Tisza közötti területre vonatkozólag - a korábbi román Maramures, Crisana (Máramaros-, Körös-vidék) nagy tájnevek megfelelőjeként - használják, jórészt a terület egyszerűbb megnevezése miatt The Transdanubian Mountains (sometimes also referred to as Bakony Forest, Dunántúl Highlands, Highlands of Dunántúl, Highlands of Transdanubia, Mountains of Dunántúl, Mountains of Transdanubia, Transdanubian Central Range, Transdanubian Hills, Transdanubian Midmountains or Transdanubian Mid-Mountains, Hungarian: Dunántúli-középhegység) are a mountain range in Hungary covering about.

Nemzeti (hagyományos) megítélés. Monarchikus és marxista szemléletű történészek a honfoglalást hazátlan és nincstelen finnugor tömegeknek a Kárpát-medencébe kényszerült hordáinak ítélik meg, holott krónikásaink sem a besenyők előli futásról, sem a bolgár vereségről nem tudnak semmit születtek javaslatok a tájnevek, tájhatárok módosítására a vegetációmintázatot is figyelembe véve. A megszületett földrajzi, botanikai adatbázisok, a térképek jobb elérhetősége, a távérzékelés eredményei (műholdfotók, légifelvételek), a történeti térképek használatána MAGYAR NÉVTANI ÉRTEKEZÉSEK 2. N. FODOR JÁNOS SZEMÉLYNEVEK RENDSZERE A KÉSEI ÓMAGYAR KORBAN A Felső-Tisza-vidék személyneveinek nyelvi elemzése (1401-1526) Budapest 201 Pilis tájnevek: A Pilis tájnévként jelentkezik a Bakonyerdő (Dunántúli-középhegység) középtájakéntebből alakult a középkori Pilis vármegye neve. A Pilis horvát formában Plišivica, később Plješevica alakkal a Dinaridák középtájának neveként jelenik meg A Sirok-Szajlai kurgánok környezetében is, amint Ivád esetében, a beszédes tájnevek, a Bálványkő, az Áldókő szakrális múltra utalnak.-Tarnaszentmária. A Tarna teraszos völgyében fekszik, a folyó kettészeli. Úgy mondják, a Mátra kapuja. Nevezetessége Árpád kori temploma, amely - már nem is meglepő- fejedelmi.

táj Magyar néprajzi lexikon Reference Librar

Biztosan sokan észrevették már, hogy egyes tájnevek, vagy közterületek nevei milyen jó hangzással bírnak - erre reflektál Gábor, és mindenki aki részt vesz a projektben. A szerzők topográfiai kódokból alkotnak rövid haiku- és epigrammaszerű verseket legfiatalabb magyar tájnevek egyike. A népesség összetételét tekintve legalapvetőbb jellemzője az etnikai sokszínűség. Történeti sorsát számos nemzetiség alakította az idők folyamán, míg kialakította jelenlegi kulturális, territoriális és etnikai határait. Önálló

Somogyországi kalandozás | Új Szó | A szlovákiai magyarMagyarország borvidékei - elomagazinTransdanubian Mountains - WikipediaDr

A tájnevek rendszerének kialakulása és változásai (Eperjes-Tokaji-hegyvidék > Zempléni-hegység) jórészt megmaradtak a geográfus és tér-képész szakma keretein belül (FARAGÓ 2001). A nemrég magunk mögött ha-gyott évszázad a mikrotoponimák körében többezres nagyságrendben teremtet vízneveket (óceánok, tengerek, folyók stb.) és a területneveket (tájnevek, határrész nevek), a közigazgatás által számon tartott nevek közé tartoznak az igazgatási területnevek (országok, megyék stb.), a településnevek (helységnevek, helységrésznevek) és a közterületnevek Bihar-hegység, Pádis. A Pádis fennsík a Bihar-hegység közepén terül el. Földrajzi feltárását többek között Czárán Gyula végezte, így a magyar tájnevek, illetve a mostani jelzett turistaútvonalak nagy része is az ő nevéhez fűződik