Home

Pedagógiai innováció a gyakorlatban

Pedagógiai innováció az iskolai gyakorlatban szakirányú továbbképzés Szak neve nagybetűsen. Végzettségek. Képzési terület. Pedagógusképzés képzési területen alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél. Képzési idő. Kreditek száma. Olyan pedagógus szakemberek képzése, akik. A képzés megnevezése: pedagógiai innováció az iskolai gyakorlatban (Educational Innovations Training) A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: pedagógiai innovációs szaktanácsadó (Specialist in Educational Innovations) Képzési terület: pedagógusképzés A képzés időtartama, kreditértéke: 2 félév, 60 kredi Meggyőződésünk, hogy a pedagógiai innováció a gyakorlatban születik, és az új eszközök, módszerek pedagógiai hatását semmi esetre sem célirányos kampányok, hanem valóságosan megélt fejlődési folyamatok szilárdítják meg. A választott négy iskolában azonosan építettük fel a vizsgálatot

Pedagógiai innováció az iskolai gyakorlatban - Felvi

A pedagógiai innováció fogalmának hasonló jelentése van, de szűk alkalmazási területe van. Az utóbbi időben az átalakítások nemcsak az ország gazdasági életét érintik, hanem a szellemi területet is (egyetemek, iskolák, óvodai intézmények) A digitális pedagógia elmélete. 1. A tanuló a 21. században. Generációs elméletek. Digitális bennszülöttek és digitális bevándorlók. A multitasking és a 21. századi tanuló. Mit jelent mindez az oktatásban? Digitális ellenállás, avagy ludditák a tanteremben. Van egy jó meg egy rossz hírünk 34. táblázat A pedagógiai módszerek és az IKT kompetenciaterületek korrelációs összefüggésvizsgálata 110 35. táblázat Pedagógiai innovációs folyamatban való részvétel százalékos gyakorisága 111 36. táblázat Az egy pedagógus által jelölt újító pedagógiai tevékenységek számának gyakorisága (n = 142) 11 A pedagógiai innováció középpontjában a gyermeki indivídum kerül, fontos cél a gyermeki szabadság biztosítása. Maria Montessori koncepciójának kidolgozása során hangsúlyt fektet a pedagógiai koncepció filozófiai megalapozására, a pedagógus szerepére, a gyermeki szabadságra, a környezetre, az eszközökre és a pedagógiai fejlesztések és az innováció szerepét a pedagógiai gyakorlatban, valamint a pedagógiai innováció társadalmi meghatározottságát; a főbb tudományelméleti megközelítéseket és a kutatásmetodológiai paradigmákat, különbségeiket és szembeállításuk problémáit

Mind a hazai, mind a külföldi pedagógiai szakirodalomban sajátos tartalma van az innováció értelmezésének, a probléma kezelésének. A magyar szaksajtóban 1975-től 2000-ig körülbelül 80 írás jelent meg az innováció témakörében Tóthné Parázsó, Lenke (2018) Értékelés-mérés tapasztalatai a pedagógiai gyakorlatban In: Agria Média 2017. Eger, Líceum Kiadó. pp. 141-147 - a pedagógiai fejlesztések és az innováció szerepét a pedagógiai gyakorlatban, valamint a pedagógiai innováció társadalmi meghatározottságát; - a főbb tudományelméleti megközelítéseket és a kutatásmetodológiai paradigmákat, különbségeike 2 1 Bevezetés E tanulmány célja a közoktatási innovációs és tudásmenedzsment rendszerrel kapcsolatos pedagógiai és társadalmi igények feltárása.1 A tanulmány az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által koordinált TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 kiemelt projekt keretében készült, egy olyan

A TÓK Kisgyermek-nevelési Kutatóközpont és Módszertani Laboratóriumának Légy KéP-ben Innovatív pedagógiai műhelye következő programját 2014. szeptember 18-án rendezi. A vitaindítót Nahalka István (ELTE PPK) és Fehér Péter (Corvinus Egyetem) tartja pedagógiai gyakorlatban (lásd: 1. ábra horizontális felosztás). Az országos és a nemz etkö- zi méréseket és vizsgálatokat 1999 óta az OKÉV szervezi a pedagógiai fejlesztések és az innováció szerepét a pedagógiai gyakorlatban, valamint a pedagógiai innováció társadalmi meghatározottságát; a főbb tudományelméleti megközelítéseket és a kutatásmetodológiai paradigmákat Mellékletünkben a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány ösztöndíjpályázatát mutatjuk. Az A pedagógia új rendszere címszavakban című munkája - amely szintén 2010-ben jelent meg újra (Zsolnai 2010b) - a pedagógia egészéről szól, helyet biztosítva a pedagógiai tradíció és a pedagógiai innováció minden lényeges elemének. A mű az enciklopédikusság és a lexikonszerűségre törekvő tudáselrendezés. Az innováció egy kreatív ötletből születő folyamatot jelöl, amely megvalósítja az ötletet. Az innováció elméleti alapjai legelőször 1934-ben Schumpeter tanulmányában jelentek meg. Ennek nyomán ma a következő típusait különböztetjük meg: új termék bevezetése, új gyártási mód bevezetése, új piac megnyitása, új nyersanyag- vagy félkész termék-forrás.

Az átvett innováció a továbbiakban a felhasználók által is elismert szolgáltatásként képes működni. A Jó gyakorlat tehát adott szakmai kritériumoknak (NAT, ONAP) megfelelő innováció, oktatási, pedagógiai gyakorlat, amely az intézmény fejlesztőmunkáját az osztálytermi, illetve egyéni fejlesztési szintig pozitívan. A technológiai, pedagógiai és tartalmi tudás (Technological Pedagogical and Content Knowledge - TPACK) modellje (Mishra, P., & Koehler, 2006) különféle tudásfajtákat és készségeket határoz meg, melyek elvárhatóak a tanároktól annak érdekében, hogy a technológia alapú tanulást sikeresen megtervezzék és végrehajtsák.

Esettanulmányok az innovatív pedagógiai gyakorlat

  1. Diverzitás a hazai és nemzetközi neveléstudományi kutatásokban és a pedagógiai gyakorlatban További információ Nevelés és tudomány, neveléstudomány a 21. században - tanulmányköte
  2. den tanulója saját laptoppal rendelkezik, amit az órán is használ, bár a könyvek, füzetek, jegyzetelés.
  3. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében: a pedagógus szerepei, munkatevékenységei; pedagógiai folyamattervezés, intézményi feladatok megszervezése, együttműködés; szakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban; a pedagógusok mentálhigiénéje
  4. Ahhoz, hogy hatékonyabb lehessen a közoktatás, ezeket a fontos változásokat a pedagógiai tanulmányokban is hasznos (és talán szükséges) lenne megjeleníteni. A tanártovábbképzésben egyre nagyobb igény mutatkozik az ilyen témájú, ám erősen gyakorlati jellegű, kiadványok iránt (pl
  5. pedagógiai innovációs gondolkodás hozzájárulhat ahhoz, hogy új perspektívák nyíljanak meg a Kodály-alapú zenepedagógia kutatása előtt. Az új horizontoknak köszönhetően láthatóvá Innováció, amit gyakorlatban, illetve alkalmazásban valósítanak meg; Innováció, ami eltér a rutintól, a megszokottól;.
  6. A mentorált innováció lépései a következők: Oktatási problémák felismerése, melyeknek megoldásához a pedagógus kutatói, fejlesztői segítséget igényel, és/vagy a kutatónak az iskolai gyakorlatban dolgozó pedagógus együttműködésére van szükség
  7. Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban tűzi ki célul, az Okányi Általános Iskolában bevezetett innováció megismertetésével. A 2019/2020-as tanévben lehetőség adódott az isko- Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Szeged SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Szeged, Magyar é

mindennapi pedagógiai gyakorlat, a rálátás a köznevelés problémáira, a kutatás és a fejlesztés, az innováció hogyan kapcsolódik össze a gyakorlatban. Dokumentált szakmai életutam bemutatásán keresztül bepillantást nyerhetünk a kutatótanár tevékenységébe, szakma A pedagógiai innováció fogalma hasonló jelentéssel bír, de szűk körben. Nemrégiben a változások nemcsak az ország gazdasági életéhez, hanem az intellektuális területhez is kapcsolódnak (egyetemek, iskolák, óvodai intézmények). Pedagógiai újítások jellemzői A feladat legfőképp a pedagógus társadalomra hárul. A tanárokat, tanítókat hivatott segíteni az az ELTE TÓK inkluzív értékrendet bemutató, Sokszínű pedagógia. Inkluzív és multikulturális szemléletmód a pedagógiai gyakorlatban címmel megjelent tanulmánykötete is. A tanulmányok célja, hogy bemutassák a pedagógiai.

Igen, (vezetői és pedagógus interjú) 1.8. Milyen a pedagógiai programban meghatározott tanulói értékelés működése a gyakorlatban? 1.8.26. Az intézményben folyó nevelési-oktatási munka alapjaként a tanulók adottságainak, képességeinek megismerésére vonatkozó mérési rendszer működik. DIFER mérés az 1. osztályban a pedagógia szakterületén megvalósuló újítások létrehozását, elterjesztését kezdték jelölni vele. Pedagógiai innováció lehet az, ha a tanár egy új eszközt, egy új megközelítést, egy új látásmódot, egy új tanítási stílust alkalmaz, hiszen maga a tanítás, ismeret átadási folyamat átalakul, megújítódik

Informatika az innovatív pedagógiai gyakorlatban

nyezői pedagógiai színtéren tevékenykedők, akik közvetlenül jelen vannak a pedagógiai gya-korlatban, jól látják és ismerik is a rendszert, annak működését. A pedagógiai innováció egy tudatos, fejlesztő változás, melyben fontos, hogy az pozitív irányba befolyásolja a meglév Egy óvodai innováció története Kovács Ivett Az esettanulmány egy pedagógiai innováció történetét mutatja be az ötlet megszületésétől a létrehozott újítás megszűnéséig. Egy magánóvodában a két pedagógus által, bottom-up kezdeményezésként kialakított sárkonyha egyéves működés után bezárásra került Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Falus Iván, Tóth Istvánné Környei Márta, Bábosik István, Réthy Endréné, Szabolcs Éva, Nahalka István, Csapó Benő, Mayer Miklósné Nádasi Mária. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 4.4 Hutterer Éva Jót s jól! Nemzetközi tudományos pedagógiai-pszichológiai konferencia . I nnovatív módszerek a pedagógiai-pszichológiai gyakorlatban Ukrajna európai integrációjának tükrében címmel szervezett nemzetközi konferenciát a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (KMF) Pedagógia és Pszichológia Tanszéke 2016 áprilisában

4. Egy helyi (iskolai) tartalmi, módszertani innováció bemutatása és elemzése az elmúlt évtizedb ől 5. Az iskolai emléknapok jellemz ő tartalmai és formai elemei, pedagógiai hatásainak elemzése, néhány intézmény gyakorlata alapján Mentortanári szakirány: Szabó István 1. Esettanulmány: a • a pedagógiai szemléletváltás elősegítését szolgáló pedagógusképzési és tovább-képzési tartalmak megújítása A projekt fókuszában megtalálható az innováció, az iskolák szervezeti keretei-nek fejlesztése, azonban a szervezeti működés teljes megváltoztatása, működésü Szakdolgozati témák a Közoktatás-vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzéshez JASKÓNÉ GÁCSI MÁRIA: A professzionális pedagógusi kommunikáció jelentősége A szakmaiság szerepe a pedagógus hivatásban A gamifikáció jelentősége, mentálhigiénés szerepe a pedagógiában KAPUSI ANGÉLA: M..

Mi a pedagógiai innováció? A koncepció, az alapvető

Általános pedagógiai módszertani képzés 2. (választás alapján) Valamennyi, a programba bevont . pedagógus számára egy képzési program kötelező. Célja, hogy a tanultak a pedagógusok oktatásszervezési eljárásaiban, tanóravezetésében, értékelési módszereiben, kommunikációjában . fenntartható módon honosodjanak meg homlokterébe a közös pedagógiai innováció és kreativitás támogatása, valamint a horizontális és vertikális tudásmegosztás kerülnek (Fullan, Michael, 2008). Mindebből következően a pedagógusoknak egy új, az eddigitől eltérő sajátosságokkal ren-delkező oktatási világban kell megállniuk a helyüket Tamás, Tímea (2013) Konfliktusok a pedagógiai gyakorlatban: A konfliktusok és a konfliktuskezelés sajátosságai értelmi fogyatékos, valamint autista tanulóknál egy speciális szakiskolában. BA/BSc szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Neveléstudományi Tanszék 2009: Innováció az olvasásfejlesztésben és a beszédjavítás-terápiában: a Beszédmester Anyanyelv-pedagógiai konferencia, Budapest. 2010: A szövegértés, szövegalkotás tanítása tanórai keretben tanórán kívül A Jugy(ú)jság projekt Ami kiállta az idő próbáját Gyakorlóiskolák VI az innovÁciÓ egyszerŰ definÍciÓja Egy kreatív ötletből születő, a gyakorlatban megvalósuló pedagógiai újítás létrehozása, elterjesztése. 21. századi közoktatás - fejlesztés, koordináci

A tanulmánykötet célja, hogy bemutassa a pedagógiai gyakorlatban már működő, kiemelt figyelmet igénylő, és a multikulturális társadalom felé nyitó integratív kezdeményezéseket, azok működését, a teljes befogadás felé vezető útjukat 4. Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak - Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés. 5. Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak - Preventív és korrektív pedagógia, pszichológia ismeretkör. Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak - Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban. Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása Az intézmények pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival projektindító nap, amely lehetőséget biztosít minden pedagógus számára a pályázati innováció céljainak és eszközrendszerének, szakmai. INNOVÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN (INNOVA KUTATÁS) ONK 2020 SZIMPÓZIUM-ÖSSZEFOGLALÓ Szimpózium elnök: GyQri János eszközöket megalkotni, és a gyakorlatban alkalmazni, amelyek lehetQvé teszik az innovációs szintq pedagógiai és szervezeti innovációk. Az innovációk mérése az oktatási változáso - Zenei munkaképesség-gondozás Könyvtár-pedagógia - Szakképzés, szakképzésfejlesztés Diáktanácsadás - Család- és gyermekvédelem - Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés - Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (szakképzettség szerint differenciált szaktudományi és szakmódszertani ismeretek,

Pedagógiai (nevelési-oktatási) alapelveink, értékeink, tehetséggondozó és innovációs munka intézményei, a képzésben, a továbbképzésben a egyéni (összefüggő szakmai) gyakorlatban is. A gyakorlat történhet egyéni és csoportos képzés keretei között, melynek során a tanórai és a tanórán kívüli. A melléklet a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány és az Új Pedagógiai Szemle Szerkesztősége között létrejött együttműködési megállapodás alapján jelenik meg. Célja a KOMA pályázatainak utógondozása, a sikeres pályázatok bemutatása, illetve a hazai közoktatási pályázati kultúra fejlesztése Pedagógus szakvizsga WJLF Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 2020-21. szeptemberétől, levelező tagozat A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak A 277/1997/XII.22. Kormányrendelet 13. § (1) bekezdése alapján a szakvizsgára történő felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki rendelkezik a. AZ ALMÁDI MAGOCSKÁK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Differenciált Óvodai Bánásmód - DOB Program a Kell, és a Lehet között az innováció területén./1. sz melléklet/ Már a programírást megelőzően ( 1990 óta ) a szakmai konzultációk, képzések, hiszen a már gyakorlatban alkalmazott nevelési rendszerünk szaktárgyi, módszertani, társadalmi felzárkóztatási és a pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő pedagógus továbbképzések megvalósításával, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY TÁMOP 3.1.4.C-14-2015-0678 Az innováció útján a Szorgalmatosi Deák.

pedagógus alap-, tovább és doktori képzésbe való beépítésére. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar. innovációs rendszerét úgy határozta meg, mint azokat a kereteket, amelyek között az oktatás jobbítását célzó tudás termelődik, megosztásra kerül, és azt a gyakorlatban alkalmazzák, beleértve ebbe az. A KIFÜ-színpad központi témája a Digitalizáció a gyakorlatban, amelynek keretében idén három kiemelt témát veszünk górcső alá: A Digitális oktatás során bemutatjuk a hazai köznevelési infrastruktúra aktuális fejlesztéseit, az oktatás digitalizációjának jelenét és jövőjét. Kutatás és innováció. A projekt során kiképzett mentorok a befogadó, gyermekközpontú pedagógiai folyamatot a mindennapi gyakorlatban tárják a kollégák elé. A jó gyakorlataikról tájékoztatást adnak. Az intézmény erősségei alapján több referenciaterületen is adaptálható mintákat kínál az inklúzióval, a kommunikációval, a. pedagógiai módszertana. Ha a pedagógus informatikai alaptudása hiányos, számukra ajánlott a módszertani képzést megel z en egy informatikai alapképzésen való részvétel. Valamennyi, pályázatba bevont pedagógus számára kötelez . 30 órás akkreditált képzés 4-6 f Kollégium/alapfokú mvészeoktatási intézmény: 3-6 f 6-10 Az eddigi évekhez hasonlóan a KIFÜ-színpad 2019-ben is egy téma köré épült, amely nem volt más, mint a Digitalizáció a gyakorlatban. A színpad programját dr. Solymár Károly Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium infokommunikációért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg, aki a KIFÜ több sikeres.

Mi a pedagógiai innováció? A koncepció, a fő irányok

A Jó gyakorlat tehát adott szakmai kritériumoknak (NAT, ONAP stb.) megfelelő innováció, oktatási, pedagógiai gyakorlat, amely az intézmény fejlesztőmunkáját az osztálytermi, illetve egyéni fejlesztési szintig pozitívan befolyásolja Modern pedagógia a gyakorlatban CiteScore 2020-2021| Analysis, Trend, Ranking & Prediction - Academic Accelerato

az informatikai kompetencia, a pedagÓgiai gyakorlat És az innovÁciÓs sikeressÉg Össze- fÜggÉsei az eurÓpai digitÁlis tananyagportÁl magyar kiprÓbÁlÓi csoportjÁban. 2000. andrea kárpáti. lakatosné erika. andrea kárpáti Új könyv jelent meg az integrációs pedagógiai rendszer (IPR) gyakorlati alkalmazásáról a Dávid-Educator Kiadó gondozásában. A Szocio-kulturális hátrányok enyhítése az integrációs pedagógiai rendszer alkalmazásával című könyv szerzője Fülöp Istvánné közoktatási szakértő, a Dávid-Educator Kft. ügyvezető igazgatója

innováció Pedagógiai Folyóirato

Mi a Pedagógiai Innováció? Koncepció, Fő Irányok

Az ötlettől a megvalósulásig óriási a távolság - fogalmazott Szabó Gábor akadémikus, a MISZ elnöke, amikor az innovációs folyamat összetettségéről beszélt az SZTE Mentor(h)áló projekt Pedagógiai esték-sorozatban. Az SZTE professzorának az innováció vezérelte gazdaságtól kezdődő és a kidolgozandó társadalmi innovációig terjedő skálát bemutató. A pedagógiai innováció a lexikon (Trencsényi László szócikke) szerint: (lat. újítás): az iskola, ill. egyéb nevelési-oktatási intézmény pedagógiai tevékenysége, hatékonysága fejlesztésének azon módja, melyben meghatározók, hogy a fejlesztés szakmai bázisa elsősorban maga az intézmény, annak belső szellemi.

21. századi pedagógia - Mit jelent ez a gyakorlatban? - MeRS

Akkreditált pedagógus-továbbképzések. Akkreditált pedagógus-továbbképzési programok leírásai. 2021 éves aktuális adatok A fejlesztő biblioterápia és a fejlesztő e-biblioterápia alkalmazása adott tematika alapján a köznevelésben (30 óra) A geoszférák környezeti problémái (30 óra • Innováció és tehetséggondozás a Vári Emil Általános Iskolában. Himicsné Papik Gabriella, Kisvárdai Pedagógiai Szakszolgálat Vezetője • A Szakszolgálat működése, feladatai, az együttműködés lehetőségei. Ténai Nóra, Angol Munkaközösség Vezetője • Élménypedagógia a gyakorlatban Preventív és korrektív pedagógiai pszichológia - választáson alapuló tanulmányterület -Kód Tantárgyak Elő- feltét elek Félévek Tantárgy-I. II. III. IV. felelős FPK01 Adaptivitás a pedagógiai gyakorlatban 5+5 k 5 Dr Molnár-Tamus Viktória FPK02 Családpedagógia 5+5 gyj 5 Kathyné Mogyoróssy Anit

Pedagógiai gyakorlat kutatása, fejlesztés

Új Pedagógiai Szemle2002 szeptember - EPA - www

Innovatív pedagógiai módszerek a szakmai oktatásban. Innovatív pedagógiai módszerek a szakmai oktatásban A szakmai tanárok módszerei szociológiai megközelítésben DOI: 10.18030/socio.hu.2017.2.1 Absztrakt Tanulmányunk azt vizsgálja, hogy a gazdasági-szolgáltatási és az agrárszakmai képzési terület szakmai ta Oktatási módszerek (Összeállította: Lada László) A most. (X. 8.) Korm. rendelet mellékletében meghatározottak szerint pedagógus munkakörben, pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátására létesített ügyintéző-szakértő, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó, ügyintéző munkakörben foglalkoztatják a közalkalmazottat. Gyakornoki program A digitális technológiák gyakorlott, kreatív alkalmazása a pedagógiai folyamatban Részletek A képzés szakképzésben dolgozó oktatók számára a digitális készségeik, kompetenciáik fejlesztésére nyújt lehetőséget a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 Digitális szakadék csökkentése című projekt keretében

Értékelés-mérés tapasztalatai a pedagógiai gyakorlatban

MAGYAR PEDAGÓGIA 108. évf. 3. szám 225-246. (2008) 225 MENTORÁLT INNOVÁCIÓ VIRTUÁLIS TANULÁSI KÖRNYEZETBEN Dorner Helga* és Kárpáti Andrea** *SZTE BTK, Neveléstudományi Doktori Iskola **ELTE TTK, Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ A kísérlet kontextusa: a CALIBRATE Projek A bemeneti tényezőket kimeneti eredményekké alakító pedagógiai transzformációk. Az elérhető kimeneti eredmények. A fejlesztési programok fontosabb szerkezeti elemei. A fejlesztés előzményei, a környezeti adottságok, a fejlesztési módszerek, a várható eredmények. A pedagógiai folyamat és az innováció kritikus pontjai About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. A pedagógiai értékelés és mérés tanára képzettség, mely az oktatási rendszerről is átfogó ismereteket közvetít, jól hasznosítható a közoktatás irányításában, működtetésében, fejlesztésében. Az önkormányzati, a települési és megyei pedagógiai szolgáltató intézmények régóta szívesen alkalmaznak tanári.

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Innováció az Intézményben (BTK-KOZP1001) Dr. Huszár Zsuzsanna. Üzenet a múltból. Az innováció, a kulturális antropológia és a funkcionális kompetencia találkozása egy 21. századi iskolában A pedagógus tevékenység ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek meger ősítése, elmélyítése, a legújabb ismeretekkel történő megújítása. 6. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, ismeretek, az ismeretek alkalmazása a gyakorlatban, elvárt szakmai attit űdök Az alkotó pedagógus szerepe. • A gyakorlatban alkalmazható ismeretek, tapasztalatok a tehetségek felismerése terén, valamint az alkalmazható helyes módszerek a tehetségek kibontakoztatására. • Korszerű szemléletváltás a tehetséggondozásban Apáczai Csere János. A XXIII. Apáczai-napok tudományos konferencia keretében a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként 2019. november 14-én várjuk a résztvevőket a neveléstudomány, tanító- és tanárképzés, gyógypedagógia, szociológia és szociális tanulmányok, a nyelvtudomány és kommunikáció, a. A tudás keletkezése szokatlan műfajú könyv: fikció formájában megírt tudományos munka. Regényszerű írás, mely tudományos tartalmat közvetít. Az iskolai oktatás és a pedagógia világába viszi az olvasót, Magyarországra és a világ több más pontjára